previous pauseresume next

دفاع از عنوان پایان نامه

دفاع از عنوان پایان نامه دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی گرمسیری جناب آقای محمدی منش در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۲ با حضور ریاست ، معاون و مدیر امور پژوهشی ، مسئول آزمایشگاه و مسئول آموزش مرکز تحقیقات و همچنین مدعو برگزار گردید .