previous pauseresume next

آغاز هفته ی جهانی آگاهی رسانی در مورد آنتی بیوتیک ها از تاریخ ۲۴ الی ۳۰ آبان ماه

هدف از نام گذاری هفته ی جهانی آگاهی رسانی در مورد آنتی بیوتیک ها اطلاع رسانی در مورد مقاومت آنتی بیوتیکی می باشد .شعار امسال این کمپین محافظت از اثر آنتی بیوتیکها است . به cialis sans ordonnance این معنی که این داروها باید برای درمان عفونت های باکتریایی و فقط زمانی که توسط پزشک تجویز می شوند مصرف گردند .

- پمفلت آموزشی شماره ۱-۱

- پمفلت آموزشی شماره ۲-۱

- پوسترهای آموزشی