Engliesh version | صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | راهنمای تلفن و پست الکترونیک | پست الکترونیک | پیام نما | تماس با ما | پیوندها

banervasatpresident

 

 

 

 

 

semat

 

پیام های بهداشتیPDF چاپ نامه الکترونیک

1. مصطفوی زاده کامیار، صالحی حسن، ایمانی رضا، حقایق محمد رضا. سطح آنتی بادی بر علیه آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیتB بدنبال واکسیناسیون بعد از یک دوره 6-5 ساله در کودکان تازه وارد به دبستان در شهرستان شهرکرد. پژوهش در علوم پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دوره 6، شماره 3 (پائیز 1380):196-194.  

2. مصطفوي زاده ك و همكاران. گزارش ابتدايي اپيدمي تب كريمه. كنگو در بهار و تابستان 1380 در استان اصفهان مجله پژوهش در علوم پزشكي، سال هفتم، شماره 1 سال 1381: 79-78. 

3. چادگاني پور ، م. شادزي ش. چعباوي زاده ج. بررسي الگوهاي مقاومت نسبت به گريزئوفولوين در ايزوله هاي درماتوفيت شايع منطقه اصفهان. پژوهش در علوم پزشكي. سال هفتم. شماره 2. صفحه 163-160 

4. عطايي ب، قانعي م، جوادي ع، صدري ع. غربالگري و بررسي فراواني نسبي سل ريوي در بين افراد داراي سرفه مزمن استان اصفهان 78-76. مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1382، سال هشتم (شماره 23) : 32-29. 

5. متولي امامي م، خادمي م، صدري غ، بررسي شاخص هاي اپيدميولوژيك مالاريا در استان اصفهان طي سالهاي80-1376. مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1382، سال هشتم (شماره 23) : 42-40.  

6. صالحي ح. مقايسه اثر درماني ريباويرين با و بدون ايمونوگلوبولين وريدي در درمان تب خونريزي دهنده كريمه كنگو (CCHF ). مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران. تابستان 1383، سال چهاردهم (شماره 43): 38-33.  

7. عطايي ب. خادمي م. صادقي ا. نخوديان ز. كسائبان ن. بررسي عوامل خطر هپاتيت B در اهدا كنندگان خون استان اصفهان در سال 1383. فصلنامه پژوهشي خون. دوره 2، شماره 5 ، (پائيز 84)، صفحه 188-183. 

8. شادزي ش. كرباسيان ع. خادمي م. كسائيان ن. نخوديان ز. چعباوي زاده ج. بررسي عوامل شايع درماتوفيتوز در كشتي گيران مراجعه كننده به مركز قارچ شناسي اصفهان. مجله دانشكده پزشكي اصفهان. سال 23، شماره 78، (پائيز 84)، صفحه 80-77.  

9. نخوديان ز. عطايي ب. بررسي ارتباط آنتي ژن e و سطح آلانين آمينوترانسفراز در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن B با PCR مثبت. فصلنامه بيماريهاي عفوني و گرمسيري. سال 11، شماره 32، (بهار 85)، صفحه 33-29. 

10. امامي نائيني ع. منتظر القائم ش. آيا پروكلسيتونين اختصاصي سپسيس است؟ مجله دانشكده پزشكي اصفهان. سال بيست و چهارم. شماره 80 و 81، (بهار و تابستان 85).  

11. رستمي جليليان م. اميد قائمي م. كسائيان ن. بررسي ارتباط هپاتيت هاي B و C با ترومبوزهاي عمقي (DVt )  در افراد معتاد تزريقي. طب نظامي. (بهار 1385). سال (1). صفحات 78-81.  

12. ايماني ر. كريمي ع. كسائيان ن. بررسي ارتباط بين فاكتورهاي رفتاري و  ميزان شيوع سرمي هپاتيت B ، هپاتيت C وHIV در معتادان تزريقي مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد شهر كرد، ايران،1383. دانشگاه علوم پزشكي شهركرد. دوره 8، شماره 1، (بهار 1385)، 62-58.  

13. خوروش فرزین، فصیحی دستجردی محمد، زارع فر سمیرا، ایزدی مرتضی، جنیدی جعفری نعمت الله. مقایسه عوارض عفونی و مرگ و میر ناشی از مصرف نورجیزک با سایر مواد مخدر تزریقی. مجله طب نظامی، سال هشتم، شماره 2، مسلسل 28 (تابستان 1385): 154-149.  

14. رستمي م. غروي م. آجوداني ت. قاسميان صفائي ح. ابطحي ف. فراواني سل دستگاه ادراري در مبتلايان به علائم ادراري پايدار. فصلنامه بيمارييهاي عفوني و گرمسيري وابسته به انجمن بيماريهاي عفوني و گرمسيري. سال يازدهم، شماره 33، صفحات 35 تا 39 تابستان 1385.  

15 . كرباسيان ع. كسائيان ن. بررسي تغييرات كورتيزول و تري گليسريد خون در ورزشكاران دوهاي استقامتي و مقايسه آن با گروه شاهد. مجله دانشكده پزشكي  اصفهان.سال 24، شماره 82، (پائیز 1385): 39-35. 

16. خوروش ف. فصيحي دستجردي م. مصطفوي زاده ك. الهي فر الف. باكتريهاي شايع، محل عفونت و درمان مناسب در بيماران معتاد تزريقي بستري. مجله دانشكده پزشكي اصفهان. سال 2، شماره 83، (زمستان 1385): 43-38.  

17. خادمي م، اميني م، عطائي ب، كسائيان ن، نخوديان ز، شعاعي پ. مقايسه ميانگين سطح سرمي HBs آنتي بادي در افراد به ديابت نوع 2 و گروه شاهد به دنبال تزريق واكسن هپاتيت B . مجله دانشكده پزشكي اصفهان. سال بيست و پنجم، شماره 84 (بهار 1386): 70-65.  

18. نادري ن، فرنود آ، ميناكاري م، فيروزي ف، زالي م،. نقش عوامل ژنتيك در بيماري هاي التهابي روده. مجله علوم پزشكي آزاد اسلامي، دوره 17، شماره 1 (بهار 86): 63-51.  

19. جلالي م، عابدي د، اصغري غ، رضايي ز. بررسي اثر ضد ميكروبي چند نوع عصاره مختلف ميوه گياه Pyconocyclas spinosa ، مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دوره هفدهم، شماره 59 (مرداد و شهريور 86):86-76.  

20. ايزدي م، صالحي ح، چيني كار ص، مصطفوي زاده ك، درويشي م، جنيدي ن، رنجبر ر، خوروش ف، بيدار ر، عطايي ب، حيدري م، جانقرباني م. بررسي پراكنش جغرافيايي گوسفندان آنتي بادي مثبت تب خونريزي دهنده كريمه -كنگو (CCHF ) در استان اصفهان در سال 1384- 1383) طب نظامي، دوره 9، شماره دوم (تابستان 1386): 102-97.  

21. جلالي م، سرهنگ پور رضا، قوكاسيان ك. ارتقاء كيفيت ميكروبي سالاد اولويه صنعتي در شهر اصفهان. فصلنامه بيماريهاي عفوني و گرمسيري. سال دوازدهم، شماره 37 ( تابستان 86): 53-59.  

22. يزداني م، شيراني م، صالحي ح، قلمكاري ا، ضرغام م، نوري مهدوي ا. نقش تست Polymerase Chain Reaction ادرار در تشخيص سل دستگاه ادراري -تناسلي. مجله دانشكده پزشكي اصفهان، سال بيست و پنجم، شماره 85 (تابستان 86): 54-48.  

23. مصطفوي زاده ك، فصيحي دستجردي م، مباشري زاده س، خوروش ف، كيانپور ف. تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكوك طلايي اكتسابي از جامعه. مجله دانشكده پزشكي اصفهان، سال بيست و پنجم ، شماره 85 ( تابستان 86): 8-1.  

24. عطائي ب، نخوديان ز، جوادي ع، كسائيان ن، فرج زادگان ز، شعاعي پ، اديبي پ. عفونت هپاتيت A در جمعيت بالاي 6 سال استان اصفهان: يك مطالعه ي جمعيت نگر. مجله دانشكده پزشكي اصفهان. سال 25، شماره 86 (پائيز 1386): 51-45. 

25. عطايي ب، عراقي ا، فصيحي م، فرج زادگان ز. افتراق مايع پيلور اگزادتيواز ترانسفوداتيو با اندازه گيري بيليروبين و كلسترول. ارمغان دانش، شماره 47 (پائيز 86).  

26. مهدوي م، جلالي م، كسري كرمانشاهي ر. اثر بنزين در تعدادي از باكتريهاي بيماريزاي تشكيل دهنده بيوفيلم با استفاده از روش ميكروتيترپليت. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد. دوره 9، شماره 3 (پائيز 86): 51-45.  

27. جوادي عباسعلي، شفيعي محمدرضا، عطائي بهروز، نخوديان زري. بررسي ميزان آمادگي آمبولانس هاي بيماربر موجود در استان اصفهان. هماي سلامت، شماره 23 (بهمن و اسفند 1386): 26-24. 

28. ميداني م، چمني تبريز ل، زراعتي ح، رازين ب، جمالي ب، گچكار ل، عسگري س، رباني ح ا، استاد كرم پور م. بررسي مولكولي فراوني عفونت ادراري تناسلي كلاميديا تراكوماتيس در مردان بدون علامت. مجله دانشكده پزشكي اصفهان، سال بيست و پنجم، شماره 87 (زمستان 86): 51-45.  

29. خوروش فرزین، زارع فر سمیرا، مباشری زاده سینا، مصطفوی زاده کامیار. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ارگانیسم های عامل عفونت ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی به روش E-test . طبیب شرق، مجله علمی پژوهشی دانشگاه، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دوره 9، شماره 4 (زمستان 1386): 312-305. 

30. مصطفوي زاده كاميار، خوروش فرزين، ابوسعيدي حميد، فصيحي دستجري محمد، مباشري زاده سينا، ايزدي مرتضي، مفيدي جعفري نعمت الله. تعيين مقاومت استرپتوكوك پنومونيه به دو داروي پني سيلين و سفترياكسون به روش E-test . مجله پزشكي كوثر. دوره 12، شماره 4 (زمستان 1386): 33-325.  

31. خوروش فرزين، صالحي حسن، صيرفيان شيوا، مرتضوي مژگان، ايزدي مرتضي. عفونت با ويروس سايتومگال در بيماران كانديد پيوند كليه در بيمارستان الزهرا (س) اصفهان. مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جهرم. سال پنجم، شماره پنجم (بهار 1387): 19-15.  

32. کریمی ایرج، رستمی مجتبی، چینی کار صادق، عطائی بهروز، کسائیان نازیلا و همکاران. سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در قصابان و صلاخان اصفهان- ایران. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال 24، شماره 83، (بهار 1386): 61-57.  

33. خوروش فرزين، زارع فر سميرا، صالحي حسن. علائم، عوارض و بيماري زمينه اي همراه با زونا در بيماران بستري در بيمارستان الزهرا (س) اصفهان. مجله دانشكده پزشكي جهرم، سال پنجم، شماره پنجم (بهار 1387): 34-30.  

34. عطائي بهروز، نخوديان زري، جوادي عباسعلي، شعاعي پريسا، كسائيان نازيلا، فرج زادگان زيبا، اديبي پيمان. سرواپیدميولوژي هپاتيت E در استان اصفهان: مطالعه مبتني بر جامعه. مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، دوره 26، شماره 2 (تابستان 1387): 168-162.  

35. امامي نائيني عليرضا، خوروش فرزين. عفونت توكسوپلاسماگوندي در حاملگي: مزايا و معايب تشخيص توسط سرولوژي. مجله دانشكده پزشكي اصفهان، سال 26، شماره 89 (تابستان 1387).  

36. طايري كتايون، كسائيان نازيلا، فدائي نوبري رضا، عطائي بهروز. بررسي شيوع هپاتيت B ، هپاتيت C و عوامل خطر اصلي در معتادان تزريقي HIV مثبت در شهر اصفهان. مجله دانشكده پزشكي اصفهان، سال 26، شماره 90 (پاييز 1387). 6-273.  

37. رحیمی حمید، واحدی همایون، عمادالاسلامی منیرالسادات، عطائی بهروز. شیوع سرولوژیک عفونت سیاه سرفه در دانشجویان سال اول دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ویژه نامه ارتقاء سلامت (زمستان 1387): 63-458.

38. کریمی ایرج، عطائی بهروز، طایری کتایون، کسائیان نازیلا، کماسی علی.اثر مکمل روی در بیماران مبتلا به ایدز: مطالعه کارآزمائی بالینی. ویژه نامه ارتقاء سلامت (زمستان 1387): 33-628.

39.صالحی حسن، خوروش فرزین، نوری ولی الله، علیزاده محسن، تقیان ابراهیم. بررسی سرواپیدمیولوژیک هپاتیت (HGV)G در بیماران تحت همودیالیز و اهداء کنندگان داوطلب خون. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، ویژه نامه ارتقاء سلامت (زمستان 1387): 546-540.

40.مهدوی منیژه، کسری کرمانشاهی روحا، جلالی محمد.بررسی اثر ضد عفونی کننده ها بر بیوفیلم باکتریهای مختلف. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه)، جلد 31، شماره 2 (سال 1387):46-35.

41. عطائی بهروز، انصاری مریم، یاران مجید، نخودیان زری، نجاتی حسین، فرج زادگان زیبا، کسائیان نازیلا. فراوانی نسبی هپاتیت B و هپاتیت C و عوامل خطرزای آنها در رانندگان وسایط نقلیه سنگین در اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، ویژه نامه ارتقاء سلامت (زمستان 1387): 473-468.

42. نخودیان زری، عطائی زری، ادیبی پیمان، فرج زادگان زیبا، رستمی سودابه. بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به هپاتیت C در مقایسه با هپاتیت B . مجله دانشکده پزشکی اصفهان، ویژه نامه ارتقاء سلامت (زمستان 1387): 604-598.

43. شرکت رویا، صالحی حسن، یزدانی رحمت الله و همکاران. عفونت برودتلا پرتوزیس در بالغین جوان. مجله طب نظامی، سال دهم، شماره 4، مسلسل 38 (زمستان 1387): 272-269.

44. مصطفوی زاده کامیار، خوروش فرزین، مباشرزاده سینا، فصیحی دستجردی محمد. بررسی مقاومت استافیلوکوکوس طلائی بیمارستانی به روش E-test . مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. دوره 26، شماره 4 (زمستان 1387): 529-522.

45. خادمی محمد رضا، امین مسعود، عطائی بهروز، نخودیان زری، اکبری مجتبی، شعاعی پریسا، کسائیان نازیلا، نوروزی آتسا. آیا فراوانی نسبی هلیکوباکترپیلوری در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 با سایرین متفاوت است؟ مجله دانشکده پزشکی اصفهان، ویژه نامه ارتقاء سلامت (زمستان 1387): 504-498.

46. محبوبی محدثه، آویژگان مجید، دارابی مهدی، کسائیان نازیلا. بررسی اثر ضد کاندیدائی گیاه خوشاریزه (Echinophora Platyloba) بر مخمر کاندیدا آلبیکانس در مقایسه با آمفوتریسین. فصل نامه گیاهان داروئی، سال هشتم، دوره دوم، شماره مسلسل سی ام (بهار 1388): 42-36.

47. میدانی محسن، سهیلی پور سعید، برزگر فرزانه، حیدری میترا، شاکری حشمت ا.... گزارش یک مورد بیمار مبتلا به موکورمایکوز شریان تمپورال، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال بیست و هفتم، شماره 92، فروردین  1388.

48. خوروش فرزین، فصیحی دستجردی محمد، امامی نائینی علیرضا. اختلال های پیرابالینی و شیوع عفونت های ویروسی در معتادان تزریقی بستری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال سیزدهم، شماره 2 (پی در پی 51)، تابستان 1388.

49. رئیسی ناهید، فتحی پور اسد ا...، هاشمی پور مهین، ادیبی آتوسا، فرج زادگان زیبا، معافی علیرضا، امینی عباسقلی، طبیبی امیر. فراوانی نسبی سندرم متابولیک و بررسی عوامل خطر آن در کودکان و نوجوانان بهبود یافته از لوسمی لنفوپلاسمیک حاد. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال بیست و هشتم، شماره 96، مرداد 1388.

50. میدانی محسن، فرزانه شیوا، عجمی بافرانی علی، حسن زاده اکبر، بررسی فراوانی سرمی ویروس های HTLV1,2 در معتادان تزریقی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 17، شماره 5، پاییز 1388.

51. منظوری لیلا، فرج زادگان زیبا، بابک آناهیتا، فرید فریبا، فدائی نوبری رضا. ارزشیابی برنامه مبارزه با سل در شهرستان اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال بیست و هفتم، شماره 102، بهمن 1388.

52. عطایی بهروز، نخودیان زری، بابک آناهیتا، شعاعی پریسا، محمد زاده محمود، صادقی سعید. شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت C و HIV در کودکان و نوجوانان خیابان شهر اصفهان.مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67، شماره 11، (بهمن 1388): 816-811.

53. عطایی بهروز، نخودیان زری،بابک آناهیتا، شعاعی پریسا، محمد زاده محمد، صادقی سعید. شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B و عوامل خطر آن در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال بیست و هفتم، شماره 102، بهمن 1388.

54.میدانی محسن ،مرتضوی نجف آبادی مژگان،امامی نائینی علیرضا،خوروش فرزین،رضایی ندا.پدیده بوستر در تست پوستی سه مرحله ای توبرکولین در بیماران تحت همودیالیز.مجله دانشکده پزشکی اصفهان ،سال 28،شماره  116 ،(دی ماه 1389):1049.
55. میدانی محسن ،ابطحی حمید رضا، افشار مقدم نوشین ،احمدی نوشین، ریخته گر محمدجواد ،ریخته گر محمد حسن. معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلای ناشی از آسپرژیلوس. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال 28،شماره 124(اسفند89):6-1.

56. صالحی حسن ،صالحی مرضیه ،محسن خویش اردستانی ،خوروش فرزین ،مصطفوی زاده کامیار. مقایسه سلامت خون از نظر شاخص های ویروسی هپاتیت C، Bو ایدز و اعتیاد به مواد مخدردر اهداکنندگان خون حین مراسم مذهبی و شرایط عادی در اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان ، سال 28، شماره 122(اسفند ماه 1389):1.

57.رستمی مجتبی ،میرمحمد صادقی محسن ،الهی فر امیر،اکبری مجتبی. بررسی تاثیر روش ضدعفونی بینی و حلق با کلرهگزیدین در پیشگیری از عفونت بیمارستانی بعد از عمل جراحی قلب .مجله دانشکده پزشکی اصفهان ،سال 28،شماره 119(بهمن 1389):8-1383.

58.امامی نائینی علیرضا،خوروش فرزین ،میدانی محسن ،کاظمی سعیده. فراوانی محل ،میکروارگانیسم عامل و نوع مداخله ی جراحی در عفونت های مفصلی و استخوانی بیماران معتادتزریقی .مجله دانشکده پزشکی اصفهان ،سال 28،شماره 115(دی ماه 1389):8-974.

59. امامی نائینی علیرضا ،قضاوی نگار،امامی نائینی سحر. تیترآنتی بادی سرمی ضد ویروس سرخک 5 سال پس از دریافت واکسن توام سرخجه و سرخک: یک مطالعه مقطعی .مجله دانشکده پزشکی اصفهان ،سال 28،شماره 114(دی ماه 1389):8-854.

60. امامی نائینی علیرضا،نظری الهه ،امامی نائینی سحر.اندازه گیری درجه ی حرارت بدن با ترمومترمادون قرمزصماخی در مقایسه با ترمومترجیوه ای دهانی .مجله دانشکده پزشکی ،سال 28، شماره117 (بهمن 1389):5-1140.
61.کفاشیان علیرضا ،نخودیان زری ،کسائیان نازیلا،بابک آناهیتا،یاران مجید ،شعاعی پریسا،عطائی بهروز،ادیبی پیمان. غربالگری هپاتیت
c در معتادان تزریقی در زندانهای استان اصفها ن-1387. مجله دانشکده پزشکی ،سال 28،ویژه نامه هپاتیت C ، زمستان (1389):35-29.
62.
کسائیان نازیلا،نخودیان زری ،بابک آناهیتا،عطایی بهروز،ادیبی پیمان.هپاتیت C در بیماران دارای انتقال مکرر خون استان اصفهان .مجله دانشکده پزشکی اصفهان ،سال 28،ویژه نامه هپاتیت C ،زمستان (1389): 24.
63.عطایی بهروز،بابک آناهیتا،یاران مجید ،کسائیان نازیلا،نخودیان زری ،مشکاتی مرجان ،ادیبی پیمان. هپاتیت
C در افراد دارای سابقه اعتیاد تزریقی اصفهان –ایران :سروپرووالانس و عوامل خطر مرتبط .مجله دانشکده پزشکی اصفهان ،سال  28،  ویژه نامه هپاتیت C ، زمستان (1389):45-1537.
64. عطایی بهروز ،صالحی مهرداد ،جوادی عباسعلی ،خوروش فرزین ،مرتضوی عاطفه السادات ،کسائیان نازیلا،نخودیان زری ،بابک آناهیتا.بررسی فراوانی نسب رفتارهای پرخطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389.مجله دانشکده پزشکی ،سال28، شماره 114 (دی ماه سال 1389): 42-837.
65.عطایی بهروز،ادیبی آتوسا،جوادی عباسعلی ،خوروش فرزین ،فرزانه فر پریسا،کسائیان نازیلا. بررسی مقایسه ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه ی سینه در بیماران مبتلابه سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی .مجله دانشکده پزشکی ،سال 28،شماره 116، (دی ماه 1389):1056.
66. عطایی بهروز ،کسائیان نازیلا،کریمی ایرج،طائری کتایون ،زارع مریم ، آزادبخت لیلا. ارزیابی وضعیت شاخص های تن سنجی و دریافت های غذایی در بیماران مبتلا به عفونت
HIV.مجله دانشکده پزشکی اصفهان ،سال 28،شماره 107،(تیر 1389):4-238.

67. نخودیان زری ،عطایی بهروز ،یاران مجید ،شمس علی ،کسائیان نازیلا،کفاشیان علیرضا، احسانی مجید .هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهراصفهان : توصیف یک تجربه .مجله دانشکده پزشکی اصفهان ،سال 28، ویژه نامه هپاتیت C ، زمستان (1389):80-1577.

68. فدایی نوبری رضا،مشکاتی مرجان ،عطایی بهروز،حیدری کمال ،کسائیان نازیلا ،نخودیان زری ،شعاعی پریسا،یاران مجید ، ادیبی پیمان. شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی : غربالگری از طریق فراخوان عمومی .مجله دانشکده پزشکی ،سال 28،ویژه نامه هپاتیت C ، زمستان (1389):7-10.

69. مباشرزاده سینا،کسائیان نازیلا،عطایی بهروز،نخودیان زری ،ادیبی پیمان. غربالگری هپاتیتC در معتادین تزریقی تحت درمان با متادون :تحقیق عملکردی .مجله دانشکده پزشکی ،سال 28، ویژه نامه هپاتیت C ، زمستان (1389):40-36.

70. عطایی بهروز ،جوادی عباسعلی ،خوروش فرزین ،فدایی رضا،ذاکرزاده زینب ،نخودیان زری، کسائیان نازیلا. بررسی مکمل ویتامین D در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت .مجله دانشکده پزشکی ،سال 28،(دی ماه 1389):6-781.

71. عطایی بهروز،جوادی عباسعلی ،خوروش فرزین ،بابک آناهیتا،امینی پزوه زهرا. بررسی دانش ، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته های جراحی در زمینه ی احتیاطات استاندارد.مجله دانشکده پزشکی اصفهان ،سال 28،شماره 118،(دی ماه 1389):6-940.

72. ضیائی نغمه ،صادقی معصومه ،اخلاقی آرش ،پیرحاجی امید،یاران مجید ،پورمقدس مسعود. بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسانB2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدت درگیری عروق کرونر. مجله دانشکده پزشکی ،سال 28،شماره 116، (دی ماه 1389):15-1008.

73. صالحی حسن ،چیت ساز احمد،مردانی شاهرخ ،صالحی مرضیه ،اکبری مجتبی ،شاکری حشمت اله . سرواپیدومیولوژی هپاتیت B در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با گروه شاهد : یک مطالعه ی مورد شاهدی .مجله دانشکده پزشکی اصفهان ،سال 28،شماره 108،(مرداد1389 ):63-357.

74.شواخی احمد ،صادقی علیرضا ،مینا کاری محمد. بررسی تاثیر مصرف تریاک بر شدت آسیب کبدی بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B و C. مجله دانشکده پزشکی اصفهان ،سال 28،شماره 110،(مهرماه 1389):451.

75. رستمی مجتبی ، طهرانی فاطمه. بررسی فراوانی رفتارهای خطر آفرین بهداشتی در اورژانس های پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .مجله دانشکده پزشکی اصفهان ، سال 28، شماره 117، (بهمن ماه  1389):1155-1146.

76.غلامرضایی علی ، حقانی سعید ،شمشکی حمیدرضا،توکلی حمید ،امامی محمد حسن. اعتبار سازی زبان شناختی پرسش نامه بیماری های التهابی روده – فرم کوتاه (9-IBDQ) دربیماران ایرانی . مجله دانشکده پزشکی اصفهان ،سال 28، شماره 123،(اسفند1389):10-1.

77. عطایی بهروز ، مشکاتی مرجان ، کریمی علی ، مجید یاران ،کسائیان نازیلا، نخودیان، شعاعی پریسا ،ادیبی پیمان. غربالگری هیاتیت C در افراد دارای سابقه تزریق مواد مخدر شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی  1387 مطالعه پایلوت .مجله دانشکده اصفهان ، سال 28 ، ویژه نامه هپاتیت C ، زمستان (1389): 1586-1581.

78. مشکاتی مرجان، عطایی بهروز، نخودیان زری، یاران مجید، بابک آناهیتا، عسگریان زاده محمدرضا، فرشاد مرضیه، ادیبی پیمان، غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال 28، ویژه نامه هپاتیت C ، زمستان 1389: 1558-1553.

79.  کریمی ایرج، کسائیان نازیلا، عطائی بهروز، طائری کتایون، زارع مریم، آزادبخت لیلا. ارزیابی وضعیت شاخص های تن سنجی و دریافت های غذایی در بیماران مبتلا به عفونت HIV. مجله دانشکده پرشکی اصفهان، سال 28، شماره 107، تیر 1389.

80. کلانتری حمید، حسینی عبدالعنان،یاران مجید، بابک آناهیتا. مقایسه ای نتایج بیوپسی کبد با شاخصHepascore در بیماران مبتلا به هپاتیت C ژنوتایپ یک.  مجله دانشكده پزشكي اصفهان. سال29 ، شماره 136، خرداد ماه   1390 : 475-482.

81. عطایی بهروز، جوادی عباسعلی، صالحی مهرداد، مرتضوی ریحانه، کسائیان نازیلا، بابک آناهیتا. بررسی فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به هپاتیتC مزمن تحت درمان مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری اصفهان. مجله دانشكده پزشكي اصفهان. سال 29 ، شماره 165، بهمن ماه 1390  : 1-13.

82.عطایی بهروز، خوروش فریبرز، صالحی مهرداد، هوشمند سارا، کساییان نازیلا، بابک آناهیتا. بررسی فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری اصفهان. مجله دانشكده پزشكي اصفهان. سال 29، شماره 169، اسفند ماه1390:   7-1.

83. عطایی بهروز، خوروش فریبرز، آزاده سارا، نخودیان زری، کساییان نازیلا، بابک آناهیتا. شیوع رفتارهای پرخطر در زنان زندانی استان اصفهان. مجله دانشكده پزشكي اصفهان. سال29 ، شماره 150، مهر ماه 1390 :1106-1099.

84. نصری محمدرضا، خوروش فرزين، ذوالفقاری محمدرضا، مباشري زاده سینا.  فراواني نسبي كلستريديوم ديفسيل در مدفوع بيماران مبتلا به اسهال به وسيله ی  روشELISA. مجله دانشكده پزشكي اصفهان. سال29 ، شماره 167، بهمن ماه1390 :  1-7.

85. نخودیان زری، عطایی بهروز، بابک آناهیتا، یاران مجید، پهلوانی احمدرضا. هپاتیت A در کودکان خیابانی اصفهان. مجله دانشكده پزشكي اصفهان. سال 30، شماره 178، فروردین ماه 1391: 7-1.

 

 

porsesh

نظرسنجي

نظر شما در مورد سايت چيست ؟