previous pauseresume next

اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی

۱-دکتر بهروز عطایی

۲- دکتر ناصرالدین مصطفوی

۳-دکتر فرزین خوروش

۴- دکتر حسین فاضلی

۵-دکتر رضا فدایی

۶- دکتر عباسعلی جوادی

۷-دکتر حسن صالحی

۸- دکتر حسن شجاعی

۹-دکتر علیرضا امامی

۱۰-دکتر مجید یاران

۱۱- دکتر مرتضی پور احمد

۱۲-دکترمجتبی رستمی

۱۳-دکتر حسین یوسفی

۱۴-دکتر رسول محمدی

۱۴-دکتر محسن میدانی

۱۵- دکتر شروین غفاری

۱۶-دکتر مهشید حقیقی پور

۱۷- دکتر رویا شرکت

۱۸- نازیلا کسائیان

۱۹-زری نخودیان

۲۰- پریسا شعاعی

۲۱-دکتر سودابه رستمی

۲۲- دکتر سینا مباشری زاده

۲۳-دکتر نادر پسته چیان

اشتراک در اعضای شورای پژوهشی