previous pauseresume next

طرح های پایان یافته

طرح های پایان یافته

 

۱. شناسایی عصاره محیط کشت سودوموناس آئروجینوزا و تأثیر آن بر روی رشد هلیکوباکترپیلوری در محیط Invitro (با کد تصویبی ۷۷۱۳۰ ، پایان یافته در سال ۱۳۷۸ ، مجری طرح: دکتر علی فاضلی)

۲. بررسی اثربخشی پماد پارومومایسین و بنزوآلکانیم کلراید در درمان سالک (با کد تصویبی ۷۹۰۷۹، پایان یافته در سال ۱۳۸۲، مجری طرح: دکتر علی اصیلیان)

۳. بررسي تيتر آنتي بادي عليه آنتي ژن سطحي ويروسي هپاتيت B در كودكان بدو ورود به پايه اول دبستان در سال تحصيلي ۷۹-۱۳۷۸ در جمعيت شهری شهرستان های اصفهان، خرم آباد و شهرکرد سال ۸۲- ۱۳۸۱ (با کد تصویبی ۸۱۰۵۹ ، پایان یافته در سال ۱۳۸۲، مجری طرح: دکتر حسن صالحی)

۴. بررسي برخي عوامل اپيدميولوژيك مؤثر در شيوع سل ريوي شهر اصفهان (با کد تصویبی ۷۸۲۸۷، پایان یافته در سال ۱۳۸۰، مجری طرح: دکتر محمد رضا خادمی)

۵. تعيين شايع ترين عوامل عفوني و مقاومتهاي آنتي بيوتيكي بيماران بستري در ICU الزهرا (با کد تصویبی ۷۹۰۷۸، پایان یافته در سال ۱۳۸۲، مجری طرح: دکتر محمد رضا خادمی)

۶. مقايسه اثر عوارض و هزينه هاي درماني دو رژيم درماني متفاوت Dots در درمان بيماران مبتلا به سل ريوي (با کد تصویبی ۷۹۱۸۶، پایان یافته در سال ۱۳۸۲، مجریان طرح: دکتر بهروز عطایی - دکتر رضا لباف قاسمی)

۷. بررسي الگوهاي مقاومت نسبت به گريزئوفولوين در ايزوله هاي درماتوفيت هاي شايع منطقه اصفهان (با کد تصویبی ۷۹۱۸۶، پایان یافته در سال ۱۳۸۲، مجریان طرح: دکتر مصطفی چادگانی پور - دکتر شهلا شادزی)

۸. بررسي توزيع فراواني سوشهاي شايع در بالغين مبتلا به سينوزيت مزمن و تفكيك حساسيت و مقاومت دارويي آنها  (با کد تصویبی ۷۹۲۰۷، پایان یافته در سال ۱۳۸۲، مجریان طرح: دکتر محمد علی ترابی - دکتر محمد رضا خادمی)

۹. مقايسه اثر دو رژيم درماني ريباويرين ايميون گلوبولين وريدي و ريباويرين كورتيكو استروئيد در درمان تب خونريزي دهنده كريمه كنگو (CCHF) (  با کد تصویبی ۸۰۲۷۰، پایان یافته در سال ۱۳۸۲، مجری طرح: دکتر حسن صالحی)

۱۰. بررسي توزيع جغرافياي كنه هاي استان اصفهان و ميزان آلودگي كنه هاي نرم با بورليا و كنه هاي سخت به ويروس تب خونريزي دهنده كريمه – كنگو در سال ۱۳۸۱(با کد تصویبی ۸۰۳۴۲، پایان یافته در سال ۱۳۸۲، مجریان طرح: محمد متولی امامی - دکتر بهروز عطایی)

۱۱. بررسي توزيع فراواني تيتر Anti HBs در پزشكان جراحي واكسينه شده بر عليه هپاتيت B بر حسب اثر بخشي و ايمني زايي واكسن در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ۱۳۸۰(با کد تصویبی ۸۱۰۷۱، پایان یافته در سال ۱۳۸۱، مجریان طرح: دکتر ایرج کریمی - دکتر رویا شرکت)

۱۲. بررسي توزيع فراواني بيماري مالاريا و شاخص هاي اپيدميولوژيك آن در استان اصفهان طي سالهاي ۸۰-۱۳۷۶(با کد تصویبی ۸۱۱۲۹، پایان یافته در سال ۱۳۸۲، مجریان طرح: محمد متولی امامی - دکتر محمد رضا خادمی)

۱۳. مقايسه فراواني نسبي سرولوژي CCHF در گوسفندان وارداتي و بومي استان اصفهان در سال ۱۳۸۱(با کد تصویبی ۸۱۰۰۶، پایان یافته در سال ۱۳۸۲، مجریان طرح: دکتر حمید رضا طلوعی - دکتر بهروز عطایی)

۱۴. بررسي فراواني نسبي موارد سرولوژي مثبت سيتومگالوويروس در زنان با حاملگي ترم و مقايسه آن با سرولوژي خون بند ناف در بيمارستانهاي شهيد بهشتي و الزهرا شهر اصفهان (با کد تصویبی، پایان یافته در سال، مجری طرح: دکتر رویا شرکت)

۱۵. بررسي مقايسه اي شيوع هپاتيت B و C  و آلودگي HIV در زندانيان مرتبط با مواد مخدر در زندانهاي مراكز استان لرستان، چهارمحال بختياري در سال ۱۳۸۰-۱۳۸۱(با کد تصویبی، پایان یافته در سال، مجریان طرح: دکتر عباسعلی جوادی- مهندس محمد رضا زاهدی- دکتر محمد امرایی)

۱۶. مقايسه فراواني اتو آنتي باديهاي ضد نوتروفيلي و انواع آن در بيماران مبتلا به سل و گروه شاهد در مراجعه كنندگان به مركز مبارزه با سل و بخش عفوني بيمارستان الزهرا(با کد تصویبی، پایان یافته در سال، مجریان طرح: دکتر رویا شرکت - دکتر کامیار مصطفوی زاده - دکتر لاله زید آبادی)

۱۷. بررسی مقایسه ای میانگین سطح آهن سرم و کلسیم ادرار در مبتلایان به ولو واژنیت کاندیدایی مکرر و گروه شاهد (با کد تصویبی ۸۲۳۳۹، پایان یافته در سال ۱۳۸۴، مجریان طرح: دکتر کرباسیان - دکتر محمد رضا خادمی)

۱۸. بررسی و مقایسه فراوانی نسبی عوامل خطر در افراد مبتلا به هپاتیت B و C مراجعه کننده به مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری و گروه شاهد (با کد تصویبی ۸۳۲۰۶، پایان یافته در سال ۱۳۸۴، مجری طرح: نازیلا کسائیان - زری نخودیان)

۱۹. بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی QOL در مبتلایان به بیماریهای مزمن کبدی ناشی از هپاتیت B و C با گروه شاهد در سال ۱۳۸۳ (با کد تصویبی ۸۳۲۰۸، پایان یافته در سال ۱۳۸۵، مجریان طرح: زری نخودیان - دکتر بهروز عطایی)

۲۰. بررسی توزیع فراوانی پشه خاکی های ناقل لیشمانیوز احشایی در شهرستان شهرضا به منظور تدوین برنامه های کنترلی در راستای پیشگیری از شیوع بیماری استان اصفهان در سال ۱۳۸۳ (با کد تصویبی ۸۳۰۳۴، پایان یافته در سال ۱۳۸۴، مجری طرح: مهندس محمد امامی- دکتر محمد رضا خادمی)

۲۱. بررسی میانگین زمانی بقاء سموم لاروکش در لانهد های لاروی مصنوعی از طریق انجام تست بیواسی بر روی لاروهای پشه های کولیسیده فعال در شهرستان اصفهان (با کد تصویبی ۸۳۰۳۵، پایان یافته در سال ۱۳۸۵، مجریان طرح: مهندس محمد متولی امامی - پروفسور هارولد تانسون)

۲۲. بررسي شيوع و شناسايي گونه هاي مختلف عوامل عفونتهاي درماتوفيتي در خانه سالمندان صادقيه شهر اصفهان (با کد تصویبی ۲۸۴۰۲۸، پایان یافته در سال ۱۳۸۵ ، مجری طرح: دكنر شهلا شادزي)

۲۳. بررسي حداقل اثر كشندگي عصاره گياه خوشاريزه بر روي مخمر كانديدامخمر آلبيكانس در مقايسه با آمفوتريسين B(با کد تصویبی ۸۳۲۱، پایان یافته در سال ۱۳۸۴، مجری طرح: دکتر مجید آویژگان)

۲۴. بررسی شیوع آلودگی هپاتیت B,E,A  در استان اصفهان در سال ۱۳۸۴ (با کد تصویبی ۸۳۲۴۹، پایان یافته در سال ۱۳۸۵، مجریان طرح: دکتر عطایی - زری نخودیان)

۲۵. بررسی  مقايسه ميانگين سطح سرمي HBS آنتي بادي در افراد ديابتي نوع ۲ و غير ديابتي به دنبال تزريق واكسن هپاتيت B -1382 (با کد تصویبی ۸۱۳۷۴، پایان یافته در سال ۱۳۸۵، مجریان طرح: دکتر محمد رضا خادمی - دکتر مسعود امینی)

۲۶ . بررسی و مقایسه فراوانی نسبی سرولوژی مثبت هلیکوباکترپیلوری در افراد دیابتی نوع ۲ و غیر دیابتی ۱۳۸۴ (با کد تصویبی ۸۳۳۹۹، پایان یافته در سال ۱۳۸۵، مجریان طرح: دکتر محمد رضا خادمی- دکتر مسعود  امینی)

۲۷. بررسي اثر مكمل روي بر پروفايل T  لنفوسيت ها در بيماران مبتلا به ايدز  مراجعه كننده به مركز پزشكي نواب صفوي اصفهان در سال ۱۳۸۴ (با کد تصویبی ۱۸۴۰۱۱، پایان یافته در سال ۱۳۸۷، مجری طرح: دكتر ايرج كريمي)

۲۸. بررسي شيوع آلودگي به ويروس هپاتيت B و C در كاركنان سالنهاي آرايش شهر اصفهان ۱۳۸۶ (با کد تصویبی ۱۸۵۰۷۲، پایان یافته در سال ۱۳۸۸، مجری طرح: دكتر بهروز عطائي)

۲۹. بررسي شيوع هپاتيت D در حاملين مزمن ويروس هپاتيت B در اصفهان در سال ۱۳۸۵ (با کد تصویبی ۲۸۶۰۴۴، پایان یافته در سال ۱۳۸۷، مجری طرح: دكتر بهروز عطائي)

۳۰ . بررسي شيوع IgG سرمي عفونت سياه سرفه به روش Elisa  در دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ۱۳۸۶ (دكتر حميد رحيمي)

۳۱ . بررسي فراواني نسبي هپاتيت B، هپاتيت C و عوامل خطر آنها در رانندگان وسايط نقليه سنگين بين شهري و ترانزيت - ۱۳۸۶  (با کد تصویبی ۲۸۶۱۱۳، پابان یافته در سال ۱۳۸۷، مجری طرح : دكتر بهروز عطائي)

۳۲.Diagnosing the first possible case of Lymphogranuloma venereum in Iran (با کد تصویبی ۲۸۶۱۱، پایان یافته در سال ۱۳۸۷، مجری طرح: دكتر فرزين خوروش).

۳۳. بررسي فراواني نسبي آلودگي به ويروس هپاتيت B.‎ C و HIV در كودكان و نوجوانان خياباني شهر اصفهان در سال ۸۴-۱۳۸۵(با کد تصویبی ۸۳۳۴۶، پایان یافته در سال ۱۳۸۸، مجریان طرح: دكتر بهروز عطايي - زري نخوديان).

۳۴. بررسي ارتباط CD4 با مصرف مواد غذايي و شاخص هاي آنتروپومتريك در بيماران HIV/AIDS استان اصفهان (با کد تصویبی ۱۸۴۰۲۱، پایان یافته در سال ۱۳۸۸، مجری طرح: دكتر ايرج كريمي)  

۳۵. بررسي همه گيري ديسانتري دو ناحيه نائين و اردستان استان اصفهان با استفاده از تكنيك هاي موسوم و پيشرفته ميكروبشناسي مولكولي ( با کد تصویبی ۲۸۵۱۳، پایان یافته در سال ۱۳۸۷، مجری طرح: دكتر حسن شجاعي)

۳۶. غربالگری هپاتیت C در مراکز تجمع معتادین تزریقی استان اصفهان -۱۳۸۷ (با کد تصویبی ۲۸۷۱۶۷، پایان یافته در سال ۱۳۸۸، مجریان طرح: دکتر بهروز عطایی- دکتر پیمان ادیبی)

۳۷. غربالگری طرح هپاتیت C در زندانیان معتاد تزریقی استان اصفهان - ۱۳۸۷ (با کد تصویبی ۲۸۷۱۶۸، پایان یافته در سال ۱۳۸۸، مجریان طرح: دکتر بهروز عطایی- دکتر پیمان ادیبی)

۳۸. بررسی فراوانی نسبی ژنوم HCV در ماده مخدر نورجیزک - اصفهان ۱۳۸۷ (با کد تصویبی ۲۸۶۲۰۰، پایان یافته در سال ۱۳۸۹، مجری طرح: دکتر کتایون طائری).

۳۹. غربالگری هپاتیت C در معتادین تزریقی اردوگاه کاردرمانی اسد آباد اصفهان – ۱۳۸۷ (با کد تصویبی ۲۸۷۲۷۳، پایان یافته در سال ۱۳۸۸، مجری طرح: نازیلا کسائیان)

 ۴۰. بررسي و مقايسه تأثير چهار رژيم آنتي بيوتيكي داكسي سيكلين، داكسي سيكلين + كليندامايسين، داكسي سيكلين+ موپيروسين و داكسي سيكلين+ ريفامپين در درمان آكنه (با کد تصویبی ۲۸۶۱۶۴، پایان یافته در سال ۱۳۸۹، مجری طرح: دكتر فرزين خوروش).

۴۱. بررسی فراوانی نسبی عفونت های منتقل شونده از راه جنسی و عوامل خطر آنها در زنان آسیب پذیر اجتماعی شهر اصفهان ۱۳۸۷ (با کد تصویبی ۲۸۷۰۹۰  ، پایان یافته در سال ۱۳۹۰، مجری طرح: نازیلا کسائیان)

۴۲. بررسی میانگین درصد بیان CD107a در سلولهای+TCD8+/TCD3در پاسخ به سیتومگالوویروس در زنان با سقط مکرر خودبه خودی و مقایسه آن با گروه کنترل (با کد تصویبی ۲۸۷۲۴۳، پایان یافته در سال ۱۳۸۹، مجریان طرح: دکتر رویا شرکت - دکتر مینو ادیب)

۴۳. بررسی میانگین درصد توليد سيتوكين IFN-g  درسلول هاي TCD8+‎/TCD3 + در پاسخ به سيتومگالوويروس در زنان با سقط مكرر خود به خودي و مقايسه آن با گروه كنترل (با کد تصویبی ۲۸۷۲۶۸، پایان یافنه در سال ۱۳۸۹، مجری طرح: بتول تارخیان) 

۴۴. بررسي جامع اپيدميولوژيك مولكولي هليكوباكترپيلوري در بيماران گوارشي اصفهان (با کد تصویبی ، پایان یافته در سال، مجری طرح: دكتر حسن شجاعي )  

۴۵. بررسی و مقایسه  فراوانی نسبی کلونیزاسیون و مقاومت آنتي بيوتيكي استافیلوكوك طلایی در قدام بینی بیماران مبتلا  به آكنه  و افراد عادی (با کد تصویبی ۲۸۶۱۹۹، پایانی یافته در سال ۱۳۸۷، مجری طرح: دکتر فرزین خوروش)

۴۶. غربالگری هپاتیت C در دریافت کنندگان مکرر خون استان اصفهان – ۱۳۸۷ (با کد تصویبی ۲۸۷۱۶۹، پایان یافته در سال ۱۳۸۹، مجری طرح: دکتر بهروز عطائی)

۴۷. غربالگری هپاتیت C در افراد دارای سابقه تزریق مواد مخدر  شهرستان تیران از طریق فراخوان عمومی -۱۳۷۸: مطالعه پایلوت(با کد تصویبی ۲۸۷۲۳۲، پایان یافته در سال ۱۳۸۹، مجری طرح: دکتر بهروز عطایی).

۴۸. غربالگری هپاتیت C در افراد دارای سابقه تزریق مواد مخدر  شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی -۱۳۷۸ : مطالعه پایلوت(با کد تصویبی ۲۸۷۱۷۰، پایان یافته در سال ۱۳۹۰، مجری طرح: دکتر بهروز عطایی).

۴۹. بررسی فراوانی نسبی هپاتیت C در افراد دارای سابقه تزریق مواد مخدر استان اصفهان از طریق فراخوان عمومی(با کد تصویبی ۱۸۸۰۶۵، پایان یافته در سال ۱۳۹۰، مجری طرح: دکتر رضا فدائی نوبری).

۵۰. مطالعه سیستماتیک مولکولی مایکوباکتریوم شایع بیماری زا در استان اصفهان (با کد تصویبی ۸۳۰۵۵، پایان یافته در سال ۱۳۸۸، مجری طرح: دکتر حسن شجاعی)

۵۱. بررسي شيوع ابتلا به توكسوپلاسموز در استان اصفهان (با کد تصویبی ۲۸۷۲۸۱، پایان یافته در سال ۱۳۹۰، مجری طرح: دکتر سید ناصرالدین مصطفوی)

۵۲. بررسي فراواني نسبي آلودگی به عفونتهاي ویروسی هپاتیت B، C ، HIV و سیفلیس  در زنان  محبوس در زندان های استان اصفهان در سال ۱۳۸۷  ( با کد تصویبی ۲۸۷۲۱۷، پایان یافته در سال ۱۳۸۸، مجریان طرح: زری نخودیان - دکتر علیرضا کفاشیان)

۵۳. بررسي فراواني نسبي آلودگي به ويروس هپاتيت B ، C و HIV در نوجوانان محبوس دارالتاديب شهر اصفهان در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶  (با کد تصویبی ۱۸۵۰۶۳، پایان یافته در سال ۱۳۸۷، مجری طرح: زری نخودیان)

۵۴. بررسی فراوانی نسبی آلودگی به هپاتیت B ،C، HIV و تعیین تیتر HBs-Ab در کارکنان آزمایشگاه های دولتی و خصوصی شهر اصفهان در سال ۸۹-۱۳۸۸ (با کد تصویبی ۲۸۸۱۷۸، پایان یافته در سال ۱۳۹۰، مجریان طرح: پریسا شعاعی - احمدرضا پهلوانی- دکتر مجید یاران.(  

۵۵. بررسی مقایسه ای نتایج بیوپسی کبد با شاخص Hepascore در بیماران مبتلا به هپاتیت C ژنوتایپ یک (با کد تصویبی۲۸۸۱۷۷ ، پایان یافته در سال ۱۳۹۰، مجریان طرح: دکتر حمید کلانتری- دکتر مجید یاران – پریسا شعاعی).

۵۶. بررسي شيوع آلودگی به ویروس سايتومگالوويروس در استان اصفهان (با کد تصویبی ۲۸۷۲۷۲، پایان یافته در سال ۱۳۹۱، مجری طرح: دکتر سید ناصرالدین مصطفوی)  
۵۷. بررسي فراواني نسبي آلودگي به ويروس هپاتيت A در كودكان و نوجوانان خياباني شهر اصفهان (با کد تصویبی ۲۸۷۲۷۴، پایان یافته در سال ۱۳۹۱، مجری طرح: زری نخودیان)

۵۸. بررسي فراواني نسبي آنتي بادي محافظت كننده هپاتيت A در بيماران مبتلا به هپاتيت C، B مزمن مراجعه كننده به مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري در مقايسه با جمعيت عمومي استان اصفهان ( با کد تصویبی ۲۸۵۰۲۷، پایان یافته در سال ۱۳۹۱، مجری طرح: دكتر لاله زيد آبادي نژاد)

۵۹. بررسي ِD-test،MBC،MIC و تست بتالاكتاز در استافيلوكوك هاي حساس و مقاوم به متي سيلين جدا شده از سواب بيني كودكان مهد كودك هاي سطح شهر اصفهان ۱۳۸۷ (با کد تصویبی ۲۸۷۱۰۰، پایان یافته در سال ۱۳۹۱، مجری طرح: دكتر حسن شجاعي).

۶۰. مقايسه فراواني نسبي پاسخ ايمني به تزريق واكسن ۲۳ ظرفيتي پنوموكوك در بيماران با عفونتهاي مكرر مزمن و شديد تنفسي نسبت به گروه شاهد (با کد تصویبی ۸۳۴۷۹ ، پایان یافته در سال ۱۳۹۱، مجری طرح: دكتر رويا شركت).

۶۱. بررسي تايپينگ مولكولي سويه هاي مقاوم به متي سيلين استافيلوكوك اورئوس از سواب بيني كودكان حامل اين باكتري در مهدكودك هاي شهر اصفهان - ۱۳۸۷ (با کد تصویبی ۲۸۷۰۹۹،  پایان یافته در سال ۱۳۹۱، مجری طرح: حسن شجاعي).

۶۲. بررسی فراوانی نسبی عفونت HIV و عوامل خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری (DIC) استان اصفهان (با کد تصویبی ۲۹۰۳۳۱، پایان یافته در سال ۱۳۹۲، مجری طرح: نازیلا کسائیان)

۶۳. بررسی سرواپیدمیولوژی و عوامل خطر HIV در معتادین تزریقی زندانهای استان اصفهان (با کد تصویبی ۲۹۰۳۳۲، پایان یافته در سال ۱۳۹۲، مجری طرح: دکتر بهروز عطائی) 

۶۴. بررسی فراوانی نسبی مقاومت به وانکومایسین در انتروکوک های جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان الزهرا اصفهان با استفاده از دو روش E-test و real time PCR سال ۱۳۹۰ (با کد تصویبی ۲۹۰۲۴۵، پایان یافته در سال ۱۳۹۲، مجری طرح : دکتر محسن میدانی).

۶۵. جداسازی و شناسایی سویه های انتروباکتریاسه تولید کننده آنزیمهای بتالاکتازهای وسیع الطیف (ESBLs)، بتالاکتاماز AmpC و کارباپنماز در بیماران الزهرا (س) اصفهان و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در آنها (با کد تصویبی ۲۹۰۳۰۴، پایان یافته در سال ۱۳۹۲، مجری طرح: سینا  مباشرزاده 

۶۶. بررسي فراوانی نسبی ويروس هپاتيت A در دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  (با کد تصویبی ۲۸۷۲۶۹، پایان یافته در سال ۱۳۹۳،مجری طرح: پریسا شعاعی)

۶۷. بررسي تاثیر آموزش بر میزان آگاهی مددجویان HCV+ در مراکز MMTوDIC و شبکه های شهرستان از بیماری هپاتیت C در استان اصفهان در سال ۱۳۸۷»(با کد تصویبی ۲۸۷۱۷۱، پایان یافته در سال ۱۳۹۳، مجری طرح :مهین بندری )

 ۶۸. بررسی فراوانی نسبی گونه های اسپرژیلوس در نمونه های بدست آمده از برونکو آلوئولار لاواژ با روش  real timePCRدر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان الزهرا – سال ۱۳۸۹ (با کد تصویبی ۲۸۹۱۴۶، پایان یافته در سال ۱۳۹۳،مجری طرح: دکتر سعید عباسی)  

۶۹ . بررسی فراوانی نسبی گونه های کاندیدا آلبیکانس در نمونه های بدست آمده از برونکو آلوئولار لاواژ با روش real timePCR در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان الزهرا – سال ۱۳۸۹ (با کد تصویبی ۲۸۹۱۴۷،پایان یافته در سال ۱۳۹۳ مجری طرح: دکتر فرزین خوروش)  

 ۷۰ . بررسی ارتباط آگاهی و نگرش با تمایل به مراقبت نسبت بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی اکتسابی ایدز ) در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱.(با کد تصویبی ۲۹۱۰۵۵ ،پایان یافته در سال ۱۳۹۳مجری طرح :دکتر فرزین خوروش )

  ۷۱.  بررسی سرواپیدمیولوژی مارکرهای هپاتیت B در افراد دارای سابقه اعتیاد تزریقی سطح جامعه در استان اصفهان - ۱۳۹۰   (با کد تصویبی ۲۹۰۳۲۸ ، پایان یافته در سال ۱۳۹۳،مجری طرح: دکتر مهسا خدادوستان)

۷۲. بررسی فراوانی نسبی عفونت HIV و افراد دارای سابقه اعتیاد تزریقی سطح جامعه در استان اصفهان (با کد تصویبی ۲۹۱۰۷۰، پایان یافته در سال ۱۳۹۳،مجری طرح: زری نخودیان)

۷۳. بررسی فراوانی نسبی و عوامل خطر مرتبط عفونت هپاتیت B در زندانیان دارای سابقه اعتیاد تزریقی استان اصفهان (با کد تصویبی ۲۹۱۰۷۲، پایان یافته در سال ۱۳۹۳،مجری طرح: نازیلا کسائیان)

۷۴. بررسی میزان حساسیت به آنتی بیوتیک های پلی میکسین و کینولون در ایزوله های اسینتوباکتر بخش های ICU و جراحی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان ( با کد تصویبی ۲۹۱۰۸۲، پایان یافته در سال ۱۳۹۳،مجری طرح: دکتر فرزین خوروش)

۷۵. شناسایی جهش در ژن های gyrA و parC مقاوم به کینولون در ایزوله های اسینتوباکتر بخش های ICU و جراحی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان ( با کد تصویبی ۲۹۱۰۸۳، پایان یافته در سال ۱۳۹۳، مجری طرح: دکتر فرزین خوروش)

۷۶. بررسی و مقایسه پاسخ به درمان به روش جراحی + کورتیکواستروئید + آزیترومایسین یا کورتیکواستروئید + آزیترومایسین در بیماران مبتلا به ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک (با کد تصویبی ۲۹۱۱۶۳، پایان یافته در سال ۱۳۹۳،مجری طرح: دکتر حسن صالحی)  

۷۷. جداسازي، خالص­ سازي نسبي و تعيين وزن ملکولي باکتريوسين­هاي فعال عليه سويه ­هاي با مقاومت همه دارويي (PDR) باکتريهاي سودوموناس آئروجينوزا و انتروکوک مقاوم به ونکومايسين (VRE)  (با کد تصویبی ۲۹۰۳۷۱، پایان یافته در سال ۱۳۹۳ ،مجری طرح: دکتر حسین فاضلی(

 ۷۸- بررسي فراواني نسبي كلونيزاسيون بيماران به وسيله استافيلوكوك طلائي در بدو ورود و در طي مدت بستري در ICU مركزي بيمارستان الزهرا (س) (با کد تصویبی ۲۸۷۱۰۱،پایان یافته در سال ۱۳۹۳مجریان طرح: دکتر سعید عباسی - دكتر فرزين خوروش  

 ۷۹-. بررسی فراوانی نسبی همراهی عفونت HIV و HCV در معتادین تزریقی استان اصفهان (با کد تصویبی ۲۹۱۰۷۱،پایان یافته در سال ۱۳۹۳ مجری طرح: نازیلا کسائیان)

 ۸۰.  بررسي فراوانی نسبی ويروس هپاتيت A در دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي همدان (با کد تصویبی ۲۸۷۲۷۰ ، پایان یافته در سال ۱۳۹۳،مجری طرح: پریسا شعاعی)  

۸۱. بررسی فراوانی نسبی ويروس هپاتيت  Aدر دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه (با کد تصویبی۲۸۷۲۷۱، پاایان یافته در سال ۱۳۹۳،مجری طرح : پریسا شعاعی).

۸۲-. شناسایی مایکوباکتریوم های بالینی آتیپیک بالقوه بیماریزا با استفاده از تکنیک های پیشرفته میکروبشناسی مولکولی مانند Sequencing 16s DNA و rpoB sequencing  و الگوریتم پلی مورفیسم ژن hsp65 (با کد تصویبی ۲۸۹۱۳۹پاایان یافته در سال ۱۳۹۳، مجری طرح: دکتر حسن شجاعی) 

۸۳. بررسي فراواني نسبي مقاومت به متي سيلين در استافيلوكوكهاي طلائي جدا شده از بيماران در بدو ورود و در طي مدت بستري در ICU مركزي بيمارستان الزهرا (س) (با کد تصویبی ۲۸۷۱۰۲، مجریان طرح: دکتر سعید عباسی- دكتر فرزين خوروش). 

.۸۴ بررسی تأثیر آموزش بر میزان آگاهی مددجویان HCV مثبت (فراخوان شده) از بیماری هپاتیت Cدر استان اصفهان در سال ۱۳۸۷(با کد تصویبی ۲۸۷۱۷۲، ،مجری طرح: مهین بندری

 ۸۵-بررسی ارتباط سطح آگاهی و نگرش با تمایل به مراقبت نسبت به بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی اکتسابی ایدز (HIV/AIDS) در پرسنل شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۱( یا کد تصویبی ۲۹۱۱۶۲، مجری طرح: خدیجه برومند فر

۸۶ -بررسی فراوانی نسبی آلودگی و تعیین سویه های بروسلا ابورتوس و ملی تنسیس در شیر خام با روش Real time PCR در شهر اصفهان، سال ۱۳۸۹(با کد تصویبی ۲۸۸۲۵۴، مجریان طرح: دکتر مجید یاران – دکتر بهروز عطائی- پریسا شعاعی)

  ۸۷-بررسي فراواني نسبی درماتوفيتهاي شايع در تشكهاي سالنهاي كشتي استان اصفهان سال ۱۳۸۹ ( با کد تصویبی ۲۸۸۲۵۵، مجری: دكتر شهلا شادزي

۸۸ -ررسی فراوانی نسبی آلودگی و تعیین سویه های بروسلا ابورتوس و ملی تنسیس در فراورده های لبنی  با روش Real time PCR درشهر اصفهان –سال ۱۳۸۹( با کد تصویبی ۲۸۹۰۰۳، مجریان طرح: پریسا شعاعی، دکتر مجید یاران، دکتر بهروز عطایی)  

  ۸۹-بررسی فراوانی نسبی بیماریهای آمیزشی بر مبنای علامت در مردان مراجعه کننده به مراکز گذری، مراکز ترک اعتیاد معتادان گمنام (NA) و مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری اصفهان –  ۱۳۸۹(با کد تصویبی ۲۸۹۱۳۰، مجری طرح: کتایون طائری ) 

۹۰ -بررسی مقایسه ای میانگین غلظت سرمی Rubella IgMبا Cut off pointتشخیصی فعلی در زنان سنین باروری هفت سال پس از کمپین واکسیناسیون کشوری سرخچه - سرخک در شهر اصفهان در سال ۱۳۸۹ (با کد تصویبی ۲۸۹۲۹۹، مجریان طرح: شهاب الدین دولتخواه - دکتر مجتبی رستمی).  

۲۱. بررسی مقایسه ای میانگین غلظت سرمی Rubella IgG با Cut off pointتشخیصی فعلی در زنان سنین باروری هفت سال پس از کمپین واکسیناسیون کشوری سرخچه - سرخک در شهر اصفهان در سال ۱۳۸۹(با کد تصویبی ۲۸۹۳۰۰، مجریان طرح: علیرضا فیروزفر - دکتر مجتبی رستمی).  

۹۱-بررسی اتیولوژیک اپیدمی پنومونی در زندان دستگرد شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ به روش Real time PCR  ( با کد تصویبی ۲۹۰۱۲۵، مجریان طرح: دکتر علیرضا امامی نائینی -دکتر مجید یاران- پریسا شعاعی- دکتر عباسعلی جوادیپایان یافته در سال ۱۳۹۴.

۹۲. -بررسی و مقایسه شیوع آنتی بادی ضد هلیکوباکترپیلوری در بیماران تحت همودیالیز و گروه شاهد و ریسک فاکتورهای مرتبط (با کد تصویبی ۲۹۰۲۴۱، مجری طرح: دکتر بهروز عطایی).

۱۶. بررسی توزیع فراوانی نسبی عفونت های قارچی با روش ۲۸s rDNA Real -time PCR از نمونه خون در بیماران تب دار نوتروپنیک بستری در بیمارستان سید الشهداء شهر اصفهان در سال ۹۰-۱۳۸۹(با کد تصویبی ۲۸۹۲۶۰، پایان یافته در سال ۱۳۹۴مجری طرح: دکتر محسن میدانی)  

۹۳-بررسی فراوانی نسبی ویروس هرپس سیمپلکس (HSV1,۲) و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های CSF بیماران بستری شده با تشخیص مننژیت و انسفالیت در بیمارستانهای سطح شهر اصفهان با روش RT—PCRدرسال ۱۳۹۰-۱۳۸۹(با کد  تصویبی ۲۸۹۲۵۶،پایان یافته در سال ۱۳۹۴مجری طرح: دکتر فریبرز خوروش.

۹۴-بررسی و مقایسه ی فراوانی نسبی آنتی بادی ضد هپاتیت Eدر بیماران همودیالیزی و گروه شاهد و ریسک فاکتورهای مرتبط (با کد تصویبی ۲۹۰۲۴۰، مجری طرح: دکتر بهروز عطایی پایان یافته در سال ۱۳۹۴).

۹۵- . بررسی تأثیر پروتئین لاکتوفرین رویMIC وانکومایسین در انتروکوک های مقاوم دارای ژن vanB جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان الزهرا اصفهان - سال ۱۳۹۰(با کد تصویبی۲۹۰۲۶۱، مجری طرح: دکتر فرزین خوروش پایان یافته در سال ۱۳۹۴)

۹۶ -جداسازی و شناسایی باکتریوفاژهای اختصاصی سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک باکتریهای سودوموناس آئروجینوزا و آسینتوباکتربومانی (با کد تصویبی ۲۹۰۳۰۲، مجری طرح: سینا مباشرزاده)پایان یافته در سال ۱۳۹۴

۹۷- بررسی فراوانی نسبی و جداسازی انتروکوک های دارای ژن Van A و بررسی تأثیر لاکتوفرین روی مقاومت به وانکومایسین از نمونه های بالینی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان سال ۱۳۹۰(با کد تصویبی ۲۹۰۲۷۷، مجری طرح: دکتر فرزین خوروش پایان یافته در سال ۱۳۹۴

۹۸-جداسازی و شناسایی باکتریهای با مقاومت دارویی چندگانه (MDR)، مقاومت دارویی گسترده (EDR) و مقاومت دارویی همه جانبه (PDR) در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان و تعیین الگوی استاندارد مقاومت آنتی بیویتیکی در آنها: مقدمه ای برای استانداردسازی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در ایران (با کد تصویبی ۲۹۰۳۰۳، مجری طرح: سینا مباشرزاده پایان یافته در سال ۱۳۹۴

۹۹- راه اندازی اولین بیوبانک بیماران نقص ایمنی اولیه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (با کد تصویبی ۲۹۰۱۳۰، مجری طرح: دکتر رویا شرکت) پایان یافته در سال ۱۳۹۴

۱۰۰ بررسی تأثیر پروتئین لاکتوفرین MIC وانکومایسین در انتروکوک های مقاوم دارای ژن VANBجدا شده  از نمونه های بالینی در بیمارستان الزهرا اصفهان - سال ۱۳۹۰(با کد تصویبی۲۹۰۲۶۱،جری طرح : دکتر فرزین خوروش پایان یافته در سال ۱۳۹۴

۱۰۱-بررسی فراوانی نسبی  نوع میکروارگانیسم، الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی بر اساس حداقل غلظت مهار کنندگی پایان یافته در سال ۱۳۹۵(MIC ) در سویه های ایجاد کننده پنومونی بیمارستانی همراه با ونتیلاتور با روش E-test در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان الزهرا (س) در سال ۱۳۸۹   (با کد تصویبی ۲۸۸۲۵۶، مجری طرح: دكتر فرزين خوروش انصراف  درسال ۱۳۹۴

۱۰۲- بررسی مقایسه ای دو روش کشت خون ۱۶s rDNA Real- time PCRدر تشخیص عفونت هاي باكتريال بيماران تب دار نوتروپنيك بستري در بيمارستان سيد الشهداء اصفهان در سال ۹۰- ۱۳۸۹.پایانی سال ۱۳۹۴

۱۰۳-بررسی تاپینگ مولکولی سویه های مقاوم به متی سیلین استافیلوکوک اورئوس ازسواب بینی کودکان حامل این باکتری در مهد کودک های شهر اصفهان ۱۳۸۷( با کد تصویبی ۲۸۷۰۹۹) مجری دکتر حسن شجاعی پایان یافته در سال ۱۳۹۴

۱۰۴-بررسی فراوانی نسبت آنتی بادی IgG سرمی ضد ویروس واریسلازوستر(Varicella zoster)در دانش آموزان ۱۰-۱۸ ساله منطقه غرب ایران )(با کد تصویبی ۲۹۴۲۵۶ مجری طرح دکتر مجید یاران پایان یافته در سال ۱۳۹۵

۱۰۵-بررسی فراوانی نسبت آنتی بادی IgG سرمی ضد ویروس واریسلازوستر(Varicella zoster)در دانش آموزان ۱۰-۱۸ ساله منطقه مرکزی ایران )(با کد تصویبی ۲۹۴۲۵۷ مجری طرح نازیلا کسائیان پایان یافته در سال ۱۳۹۵

۱۰۶-بررسی فراوانی نسبت آنتی بادی IgG سرمی ضد ویروس واریسلازوستر(Varicella zoster)در دانش آموزان ۱۰-۱۸ ساله منطقه شمال -شمال شرقی ایران )(با کد تصویبی ۲۹۴۲۵۷ مجری طرح دکتر ناصرالدین مصطفوی  پایان یافته در سال ۱۳۹۵

۱۰۷-بررسی فنوتپی و ژنوتیپی ژن متالوبتالاکتاماز NDM در جدایه های انتروباکتریاسه و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی به روش Etes در چند بیمارستان شهر اصفهان  به کد تصویبی ۲۹۵۰۹۳مجری ناصرالدین مصطفوی پایان یافته در سال ۱۳۹۶

۱۰۸-. بررسی سرواپیدمیولوژی هپاتیت B و عوامل خطر وابسته در معتادین تزریقی مراکز گذری استان اصفهان (با کد تصویبی ۲۹۱۰۷۳، مجری طرح: نازیلا کسائیانپایان یافته در سال ۱۳۹۶)

۱۰۹ -بررسی مولکولار اپیدمیولوژی کوکسیلابورتنی در دام های شهرستان اصفهان در سال ۹۴-۱۳۹۳( با کد تصویبی ۲۹۳۳۹۱مجری طرح دکتر بهروز عطایی پایان یافته در سال ۱۳۹۷

۱۱۰- بررسی سرواپیدمیولوژی کوکسیلا بورتنی در دامداران شهرستان اصفهان در سال ۹۴-۱۳۹۳(با کد تصویبی ۲۹۳۳۹۳ مجری طرح دکتر بهروز عطای پایان یافته در سال ۱۳۹۵

اشتراک در طرح های پایان یافته