previous pauseresume next

سمینارهای خارجی

سمینارهای خارجی

۱) در سال ۲۰۰۵ تعداد ۳ مقاله در سمینارهای خارجی توسط محققین این مرکز ارائه شده است.

۲) در سال ۲۰۰۶ تعداد ۱۲ مقاله در سمینارهای خارجی توسط محققین این مرکز ارائه شده است.

۳) در سال ۲۰۰۷  تعداد ۱۹ مقاله در سمینارهای خارجی توسط محققین این مرکز ارائه شده است.

۴) در سال ۲۰۰۸  تعداد ۱۷ مقاله در سمینارهای خارجی توسط محققین این مرکز ارائه شده است.

۵) در سال ۲۰۰۹ تعداد ۸ مقاله در سمینارهای خارجی توسط محققین این مرکز ارائه شده است.

۶) در سال ۲۰۱۰ تعداد ۱۱ مقاله در سمینارهای خارجی توسط محققین این مرکز ارائه شده است.

اشتراک در سمینارهای خارجی