previous pauseresume next

آزمایشگاه مایکوباکتریولوژی

آزمایشگاه مایکوباکتریولوژی

 

آزمایشگاه مایکوباکتریولوژی:

این واحد آزمایشگاهی با کیفیت مشابه آنچه در اروپا تحت عنوان آزمایشگاه منطقه ای رفرانس نامیده می شود ، شکل گرفته  است و قادر به اجرای تمامی پروژه های مرتبط می باشد.  

 

خدمات عمومی:

·       تشخیص سل بر اساس رنگ‏آمیزی اسیدفاست و فلورسنت 

·  کشت نمونه‏ های بالینی برای جداسازی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و سایر مایکوباکتریوم‏ های بیماریزا

·     تعیین حساسیت دارویی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از روش پروپورشنال

 ·  تعیین حساسیت دارویی مایکوباکتریوم‏ های بیماریزای غیر از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده ازروش میکروبراث دایلوشن

 

labratory2خدمات تخصصی:

·        تعیین هویت مولکولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

·        تعیین الگوی اپیدمیولوژیک مایکوباکتریوم تو برکلوزیس

·         تعیین هویت مولکولی مایکوباکتریوم بویس ب ث ژ

·         تعیین مولکولی حساسیت دارویی مایکوباکتریوم تو برکلوزیس

  ·       تعیین هویت مولکولی مایکوباکتریوم‏های بیماریزای غیر از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

  ·  تعیین هویت مولکولی نوکاردیا های جدا شده از نمونه‏ های بالینی استنباط و ترسیم روابط فیلوژنتیکی گونه‏های مختلف مایکوباکتریوم و نوکاردیا

  

اشتراک در آزمایشگاه مایکوباکتریولوژی