previous pauseresume next

شرایط ارائه طرح تحقیقاتی توسط محققین (اعضاءغیر هیات علمی )

از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۳ در خصوص طرح های پیشنهادی ارائه شده توسط محققین ( اعضا ء غیر هیات علمی ) دانشگاه و دانشجویان ،در زمان ارائه پروپوزال به کلیه شوراهای دارای تفویض اختیار بررسی طرح های تحقیقاتی در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری ، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و دفاتر پژوهش های کاربردی معاونت های ستادی دانشگاه ، گواهی معتبر گذراندن کارگاه روش تحقیق از مرکز توسعه آموزش پزشکی (EDC) جهت محققین ( غیر هیات علمی ) و برای دانشجویان از دفتر استعدادهای درخشان یا مرکز توسعه آموزش پزشکی (EDC) ارائه می گردد. ارسال این گواهی به همراه فرم پایش و فرم رعایت کدهای اخلاقی قرارداد در سیستم اتوماسیون الزامی است .